fbpx
 

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej do dnia 31.03.2013

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej do dnia 31.03.2013

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ

PRZEZ KOMITET „MOGĘ SIĘ UCZYĆ”

 Komitet „Mogę się uczyć”, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nasypowa 51 informuje o zakończeniu w dniu 31.03.2013r. zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie całego kraju, na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 69/2012 z dnia 22 marca 2012r.

 Zbiórkę przeprowadzono w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 38 1090 1072 0000 0001 1859 7747 oraz sprzedaży cegiełek wartościowych. Celem zbiórki było opłacenie czesnego, zakup mundurków, przyborów i pomocy szkolnych oraz żywności dla dzieci ze szkoły Osimlai Gifted Hands Learning Centre.

 Ze zbiórki uzyskano środki finansowe w kwocie 8 989,43 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć i 43/100). Z bezpośrednich wpłat na konto bankowe, o numerze 38 1090 1072 0000 0001 1859 7747,7 093,43 zł. Ze sprzedaży cegiełek wartościowych 1 896 zł.

 

Wartość

cegiełki

liczba wydrukowanych cegiełek

liczba sprzedanych sztuk

wartość sprzedanych cegiełek

pozostała liczba cegiełek

2zł

1200 szt.

18

36 zł

1182 szt.

5zł

1000 szt.

194

970 zł

806 szt.

20 zł

500 szt.

39

780 zł

461 szt.

110zł

60 szt.

1

110 zł

59 szt.

podsumowanie

2760 szt.

252

1 896zł

2508 szt.

 

 Tabela 1: Wyszczególnienie sprzedanych cegiełek wartościowych

 

Cel

Sposób realizacji celu

Wartość w PLN

Opłacenie czesnego, zakup mundurków,

przyborów i pomocy szkolnych oraz żywności dla dzieci ze szkoły Osimlai Gifted Hands Learning Centre

opłacenie 49 dzieciom

czesnego w szkole

4 748,54

zakup mundurków

1276,17

zakup przyborów

i pomocy szkolnych

150,83

zakup żywności

2 349,22

Suma

8 524,73

Tabela 2: Cel i sposób realizacji celu

Ze środków zebranych w ramach zbiórki 69/2012 opłaciliśmy 49 dzieciom osiem miesięcy w szkole (2012: V, VI, VII, XI, X, XI ; 2013: I, II). Rok szkolny w Kenii dzieli się na trzy trzymiesięczne semestry oddzielone miesięczną przerwą. Zakupiliśmy także 26 obowiązkowych mundurków dla najbardziej potrzebujących dzieci. W miarę możliwości z wpłat przekazaliśmy część na wyżywienie dzieci w szkole a także na przybory i pomoce szkolne.

W momencie, w którym rozpoczynaliśmy zbiórkę publiczną – kwiecień 2012, nowo powstała szkoła Osimlai Gifted Hands Academy (szkoła zmieniła nazwę na Osimlai Gifted Hands Learning Centre w czerwcu 2012) została uznana za placówkę państwową (zaledwie po trzech miesiącach funkcjonowania). Dzięki wsparciu Komitetu placówka rozpoczęła działalność z czterdziestoma dziewięcioma dziećmi i dwoma nauczycielami.

Pierwsze trzy przelewy były realizowane na konto organizacji prowadzącej szkołę – szkoła nie miała jeszcze swojego konta bankowego. Od momentu założenia konta bankowego przez szkołę wpłaty dokonywane są od razu na konto szkoły (0860199392888).

Przez rok udało nam się opłacić dzieciom osiem miesięcy nauki i wyżywienia w szkole oraz przekazać kwotę potrzebną do zakupu 26 mundurków. Zebraliśmy przez ten okres blisko 9000 zł z wpłat na konto i sprzedaży cegiełek. Zebrane środki w 100% przekazywane są na cel, poprzez przelewy na konto szkoły pomniejszone o koszty prowadzenia konta i przelewów na konto szkoły (Tabela 3). Do wniosku załączony zostaje wydruk z konta potwierdzający fakt, że wszelkie zebrane środki przekazywane są wyłącznie na konto szkoły pomniejszone jedynie o koszt dokonania przelewu oraz prowadzenia konta bankowego. W związku z podwyższeniem opłat za przelewy w lutym 2013 roku, złożyliśmy wniosek do banku o obniżenie tych opłat. Wynikiem jest rezygnacja z pobierania opłat ze strony banku. Każdy przelew jest jednak obciążany kosztem banków pośredniczących w kwocie 60zł. Chcąc jak najwięcej zaoszczędzić ostatni przelew został dokonany przez Western Union i Phillipah Kooka (Prowadząca szkołę Osimlai) odebrała pieniądze i wpłaciła je na konto szkoły (w załączeniu dowód wpłaty przesłanej kwoty na konto szkoły).

Wraz z zakończeniem okresu pozwolenia (31.03.2013) usunięte zostało konto do wpłat ze strony internetowej a także zawieszony profil Facebook z odpowiednią informacją na stronie o zakończeniu zbiórki rocznej. Po tej dacie nastąpiło 5 wpłat, które w związku z tym, że końcowa kwota nie była jeszcze przesłana zostały do niej dołączone. Niezerowane konta poprzez wypłatę ostatnich wpłat nastąpiło 10 kwietnia – w tym dniu nastąpił przekaz pieniężny Western Union.(Dowód odbioru kwoty w Kenii oraz wpłaty na konto szkoły w załączeniu) Po tej dacie nastąpiła w dniu 15 kwietnia wpłata, jednak została ona zwrócona z odpowiednim tytułem przelewu. Otrzymaliśmy kolejne pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki w terminie do 15 kwietnia 2014 (127/2013). W związku z rozpoczynającą się nową zbiórką konto było zerowane przed datą jej rozpoczęcia czyli 16 kwietnia 2013 r..

Przez okres ponad roku w szkole uczy się teraz ponad 130 dzieci (w tym 49 wspieranych przez Komitet „Mogę się uczyć”) i zatrudnionych jest pięciu nauczycieli. Szkoła zyskała poszanowanie wśród rodziców dzięki dbaniu o poziom nauczania a także o dobór wykształconych nauczycieli. Rodzice chętnie włączają się w pomoc dla szkoły – zbierają datki na ławki dla dzieci czy pomagają przy pracach porządkowych w szkole. W bieżącym roku przewodnicząca Komitetu Magdalena Poros planuje ponownie pojechać w ten region co dodatkowo zweryfikuje poprawność wydatkowania przekazanych kwot. Jesteśmy w ścisłym – praktycznie codziennym kontakcie z organizacją, systematycznie otrzymujemy informacje i zdjęcia ze szkoły, współdecydujemy w podejmowanych decyzjach.

Koszty poniesione przy organizacji zbiórki publicznej wyniosły 464,67 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery złote i 67/100), co stanowi 5% wpływów.

 

Typ kosztu

Wartość w PLN

prowadzenie konta bankowego

49,98

przelewy bankowe na konto szkoły

414,69

Suma

464,67

 Tabela 3: Koszty prowadzenia akcji

Koszty związane ze złożeniem wniosku o zbiórkę publiczną, druku ulotek, opłaceniem serwera internetowego, domeny internetowej, wysyłki laurek do osób wspierających akcję zostały opłacone ze środków własnych osób z komitetu.

 Dziękujemy serdecznie wszystkim darczyńcom.