fbpx
 

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w okresie 16.04.2013-15.04.2014

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w okresie 16.04.2013-15.04.2014

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ

PRZEZ KOMITET „MOGĘ SIĘ UCZYĆ”

 Komitet „Mogę się uczyć”, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nasypowa 51
informuje o zakończeniu w dniu 15.04.2014r. zbiórki publicznej przeprowadzonej na
terenie całego kraju, na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji nr 127/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.

 Zbiórkę przeprowadzono w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 38 1090 1072 0000 0001 1859 7747, konto paypal, datków składanych do puszek i skarbony oraz sprzedaży cegiełek wartościowych. Celem zbiórki było opłacenie czesnego, zakup mundurków, przyborów i pomocy szkolnych oraz żywności dla dzieci ze szkoły Osimlai Gifted Hands Learning Centre.

 Ze zbiórki uzyskano środki finansowe w kwocie 39 830,12 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści i 12/10). Z bezpośrednich wpłat na konto bankowe, o numerze 38 1090 1072 0000 0001 1859 7747, 36 457,53 zł. Ze zbiórek do skarbon i puszek 956,97 zł. Z wpłat na konto paypal 2415,62 zł. Ze sprzedaży cegiełek wartościowych 0 zł.

 

Cel

Sposób realizacji celu

Wartość w PLN

Opłacenie czesnego, zakup mundurków, przyborów i pomocy szkolnych oraz żywności dla dzieci ze szkoły Osimlai Gifted Hands Learning Centre

opłacenie dzieciom

czesnego w szkole

11 118

zakup mundurków

1 780

zakup przyborów

i pomocy szkolnych

10 787,95

zakup żywności

15 126

Suma

 

38 524,73

Tabela 1: Cel i sposób realizacji celu

Ze środków zebranych w ramach zbiórki 127/2013 opłaciliśmy dzieciom osiem miesięcy w szkole (2013: V, VI, VII, XI, X, XI, XII ; 2014: I, II, III, IV). Rok szkolny w Kenii dzieli się na trzy trzymiesięczne semestry oddzielone miesięczną przerwą. W związku ze zmianą w opłacaniu nauczycieli od grudnia 2014 płacimy czesne także za miesiące wakacyjne (IV, VIII, XII). Zakupiliśmy także 35 sweterków oraz materiał do uszycia spodenek dla chłopców. Część pozostałych wpłat przekazaliśmy na wyżywienie dzieci w szkole a także na przybory i pomoce szkolne.
Zrezygnowaliśmy z formy zbierania darowizn poprzez sprzedaż cegiełek. Do Sprawozdania dołączone zostaje finalne zestawienie sprzedaży. Cegiełki w pozostałej liczbie przechowywane są do wglądu.
W momencie, w którym rozpoczynaliśmy zbiórkę publiczną – kwiecień 2012, nowo powstała szkoła Osimlai Gifted Hands Academy (szkoła zmieniła nazwę na Osimlai Gifted Hands Learning Centre w czerwcu 2012) została uznana za placówkę państwową (zaledwie po trzech miesiącach funkcjonowania). Dzięki wsparciu Komitetu placówka rozpoczęła działalność z czterdziestoma dziewięcioma dziećmi i dwoma nauczycielami.
Zbiórka jest kontynuacją wcześniejszego pozwolenia nr 69/2012. W mijającym roku zbiórki udało się zainteresować większą liczbę osób i obecnie wspieramy 98 dzieci. Dodatkowo opłacalismy w szkole wszystkim dzieciom wyżywienie, kupowaliśmy brakujące mundurki, podręczniki i przybory szkolne.
Zebrane środki w 100% przekazywane są na cel, poprzez przelewy na konto szkoły pomniejszone o koszty związane z prowadzeniem konta oraz realizacją wpłat (Tabela 2). Do wniosku załączony zostaje wydruk z konta potwierdzający fakt, że wszelkie zebrane środki przekazywane są wyłącznie na konto szkoły pomniejszone jedynie o koszty przedstawione w tabeli.
Wraz z zakończeniem okresu pozwolenia (15.04.2013) usunięte zostało konto do wpłat ze strony internetowej. darczyńcy zostali poinformowani o kończącym się pozwoleniu.
Obecnie zawiązujemy Fundację Mogę się uczyć – oczekujemy na wpis do KRS. Będzie to kontunuacja dwuletniej działalności Komitetu. Planujemy poszerzyć zakres wsparcia dla dzieci oraz szkoły a także objąć projektem mamy, organizując dla nich warsztaty a także prowadząc dla nich projekt rękodzielnictwa.
W lutym 2014 przewodnicząca Komitetu Magdalena Poros była na miejscu przez miesiąc. Gromadziła materiały do dalszej działalności oraz przeprowadzała rozmowy z nauczycielami, szefem wioski oraz całą społecznością co pozwoli rozwinąć działania w zakresie jaki jest najbardziej oczekiwany przez samych odbiorców.

Koszty poniesione przy organizacji zbiórki publicznej wyniosły 1018,17 zł (słownie:
tysiąc osiemnaście i 17/100), co stanowi 2,6% wpływów.

 

Typ kosztu

Wartość w PLN

prowadzenie konta bankowego

195

przelewy bankowe na konto szkoły

671,85

opłata związana z rozpoczęciem prac nad włączeniem płatności elektronicznych transferuj.pl

20

wypłata gotówki (naliczenie na końcu kwietnia 2013 za wypłatę na końcu zbiórki za wcześniejszy okres)

12

opłata za aktywację konta paypal / przelew24

1

opłata za wpłynięcie przelewu zagranicznego 

15

opłaty paypal

103,32

Suma

1018.17

 Tabela 2: Koszty prowadzenia akcji

Koszty związane ze złożeniem wniosku o zbiórkę publiczną, druku ulotek, opłaceniem serwera internetowego, domeny internetowej, wysyłki laurek do osób wspierających akcję zostały opłacone ze środków własnych osób z komitetu.

 Dziękujemy serdecznie wszystkim darczyńcom.