Sprawozdanie ze zbiórki przeprowadzonej w okresie 02-03.2015

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMITET „MOGĘ SIĘ UCZYĆ” Komitet „Mogę się uczyć”, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nasypowa 51 informuje o zakończeniu w dniu 31.03.2015r. zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie całego kraju. Zbiórkę przeprowadzono w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 38 1090 1072 0000 0001 1859 7747 i konto PayPal....

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ KOMITET „MOGĘ SIĘ UCZYĆ”

Komitet „Mogę się uczyć”, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nasypowa 51
informuje o zakończeniu w dniu 31.03.2015r. zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie całego kraju.
Zbiórkę przeprowadzono w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 38 1090 1072 0000 0001 1859 7747 i konto PayPal. Celem zbiórki było opłacenie czesnego, zakup mundurków, przyborów i pomocy szkolnych oraz żywności dla dzieci ze szkoły Osimlai Gifted Hands Learning Centre.

Ze zbiórki uzyskano środki finansowe w kwocie 7509,25 (słownie: siedem tysięcy pięćset dziewięć złoty i 25/10). Z bezpośrednich wpłat na konto bankowe, o numerze 38 1090 1072 0000 0001 1859 7747, 7479,25 zł. Z wpłat na konto PayPal 30 zł.

Cel

Sposób realizacji celu

Wartość w PLN

Opłacenie czesnego, zakup mundurków, przyborów i pomocy szkolnych oraz żywności dla dzieci ze szkoły Osimlai Gifted Hands Learning Centre

opłacenie dzieciom

czesnego w szkole

3 066.61

zakup żywności

4 272.80

Suma

7 339,41

Tabela 1: Cel i sposób realizacji celu

Ze środków zebranych w ramach zbiórki opłaciliśmy dzieciom czesne i wyżywienie na kolejne miesiące w szkole.

Zbiórka jest kontynuacją wcześniejszego pozwolenia nr 337/2014,  nr 69/2012 oraz 127/2013.

Zebrane środki w 100% przekazywane są na cel, poprzez przelewy na konto szkoły pomniejszone o koszty związane z prowadzeniem konta oraz realizacją wpłat (Tabela 2).

Koszty poniesione przy organizacji zbiórki publicznej wyniosły 169,84 zł (słownie:

sto sześćdziesiąt dziewięć i 84/100), co stanowi 2,2% wpływów.

Typ kosztu

Wartość w PLN

Opłata za prowadzenie rachunku

45

Prowizja za polecenie wypłaty przychodzące

20

Prowizja dodatkowa do polecenia wypłaty wychodzącej

102.35

opłaty PayPal

2,49

Suma

169,84

Tabela 2: Koszty prowadzenia akcji

Koszty związane ze złożeniem wniosku o zbiórkę publiczną, druku ulotek, opłaceniem serwera internetowego, domeny internetowej, zostały opłacone ze środków własnych osób z komitetu.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie :)