Sprawozdanie ze zbiórki przeprowadzonej w okresie do 31.12.2014

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMITET „MOGĘ SIĘ UCZYĆ” Komitet „Mogę się uczyć”, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nasypowa 51 informuje o zakończeniu w dniu 31.12.2014r. zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie całego kraju, na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 337/2014 z dnia 13 czerwca 2014r. Zbiórkę przeprowadzono w formie dobrowolnych wpłat...

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ KOMITET „MOGĘ SIĘ UCZYĆ”

Komitet „Mogę się uczyć”, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nasypowa 51
informuje o zakończeniu w dniu 31.12.2014r. zbiórki publicznej przeprowadzonej na
terenie całego kraju, na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji nr 337/2014 z dnia 13 czerwca 2014r.
Zbiórkę przeprowadzono w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 38 1090 1072 0000 0001 1859 7747 i konto PayPal. Celem zbiórki było opłacenie czesnego, zakup mundurków, przyborów i pomocy szkolnych oraz żywności dla dzieci ze szkoły Osimlai Gifted Hands Learning Centre.

Ze zbiórki uzyskano środki finansowe w kwocie 32 584,72 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery i 72/10). Z bezpośrednich wpłat na konto bankowe, o numerze 38 1090 1072 0000 0001 1859 7747, 31 774,72 zł. Z wpłat na konto PayPal 810 zł.

Cel

Sposób realizacji celu

Wartość w PLN

Opłacenie czesnego, zakup mundurków, przyborów i pomocy szkolnych oraz żywności dla dzieci ze szkoły Osimlai Gifted Hands Learning Centre

opłacenie dzieciom

czesnego w szkole

14 765,27

zakup mundurków

2 310

zakup przyborów

i pomocy szkolnych

422

zakup żywności

14 267,99

Suma

31 765,26

Tabela 1: Cel i sposób realizacji celu

Ze środków zebranych w ramach zbiórki 337/2014 opłaciliśmy dzieciom blisko dziewięć miesięcy w szkole (2014: VII, XI, X, XI, XII ; 2015: I, II, III, V (96 dzieci)) oraz czesne za okres wakacyjny także płatny (2014: VIII, XII; 2015: IV). Rok szkolny w Kenii dzieli się na trzy trzymiesięczne semestry oddzielone miesięczną przerwą. Zakupiliśmy także 39 sukienek oraz 27 sweterków. Część pozostałych wpłat przekazaliśmy na przybory i pomoce szkolne.

W momencie, w którym rozpoczynaliśmy zbiórkę publiczną – kwiecień 2012, nowo powstała szkoła Osimlai Gifted Hands Academy (szkoła zmieniła nazwę na Osimlai Gifted Hands Learning Centre w czerwcu 2012) została uznana za placówkę państwową (zaledwie po trzech miesiącach funkcjonowania). Dzięki wsparciu Komitetu placówka rozpoczęła działalność z czterdziestoma dziewięcioma dziećmi i dwoma nauczycielami.

Zbiórka jest kontynuacją wcześniejszego pozwolenia nr 69/2012 oraz 127/2013. W mijającym półroczu zbiórki udało się zainteresować większą liczbę osób i obecnie wspieramy 135 dzieci. Dodatkowo opłacaliśmy w szkole wszystkim dzieciom wyżywienie, kupowaliśmy brakujące mundurki, podręczniki i przybory szkolne.

Zebrane środki w 100% przekazywane są na cel, poprzez przelewy na konto szkoły pomniejszone o koszty związane z prowadzeniem konta oraz realizacją wpłat (Tabela 2). Do wniosku załączony zostaje wydruk z konta potwierdzający fakt, że wszelkie zebrane środki przekazywane są wyłącznie na konto szkoły pomniejszone jedynie o koszty przedstawione w tabeli.

Wraz z zakończeniem okresu pozwolenia (31.12.2014) usunięte zostało konto do wpłat ze strony internetowej. Darczyńcy zostali poinformowani o kończącym się pozwoleniu.

Obecnie zawiązujemy Fundację Mogę się uczyć – oczekujemy na wpis do KRS. Będzie to kontynuacja dwuletniej działalności Komitetu. Planujemy poszerzyć zakres wsparcia dla dzieci oraz szkoły a także objąć projektem mamy, organizując dla nich warsztaty a także prowadząc dla nich projekt rękodzielnictwa.

Koszty poniesione przy organizacji zbiórki publicznej wyniosły 819,46 zł (słownie:

osiemset dziewiętnaście i 46/100), co stanowi 2,5% wpływów.

Typ kosztu

Wartość w PLN

Opłata za prowadzenie rachunku

120

Prowizja za polecenie wypłaty przychodzące

85

Prowizja dodatkowa do polecenia wypłaty wychodzącej

570,4

opłaty PayPal

44,06

Suma

819,46

Tabela 2: Koszty prowadzenia akcji

 

Koszty związane ze złożeniem wniosku o zbiórkę publiczną, druku ulotek, opłaceniem serwera internetowego, domeny internetowej, zostały opłacone ze środków własnych osób z komitetu.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie :)